PITUTUR LUHUR
Antologi Geguritan

Penulis:
MUGIRAH

Editor:
Rachmad Widodo

Penyelaras Akhir :
Aèf Gautama Putra

Desain dan Layout:
Embun Media
Allright reserved ©2023
Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis

Cetakan Pertama, Februari 2023

Jumlah halaman:
viii + 68: 14,8 x 21 cm

ISBN :

Diterbitkan:
CV. Kamila Press Lamongan
Jalan Ahmad Yani Ds. Tlanak RT.004/RW.003
Kec. Kedungpring-Lamongan 62272
Email: kamilapresslamongan24@yahoo.com
gusmukminin@gmail.com
WA: 0813 3094 449

Isi Buku:

Kempalan Geguritan kanthi irah-irahan “ Pitutur Luhur ” punika mujudaken reronce pitutur sae dumateng sok sinten kemawon ingkang pados laku utama laku trapsila. Bingoten gadah niyat ngguroni nanging pangajak sesarengan sengkuyung dumateng tumindak prayoga.

Sinaosa makaten panyerat geguritan punika mengku kajeng supados sedaya saget kangge pasinaon lan pituladan para putra bilih tiyang agesang punika ingkang dipuntuju namung ridhanipun Gusti Allah.

Menawi maos geguritan punika kanti permati sakjeroning manah, saget dados minangka kaca benggala dumateng sarira piyambak-piyambak kanti manah ingkang legawa lan ikhlas. Menawi wonten klenta-klentuning atur pangripta nyuwun agunging pangaksami. Suwun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *